Præmien på 1 mio. kroner

I konkurrencen om at blive landets vildeste kommune, skal der findes en vinder. Vinderen udpeges af et dommerpanel bestående af miljøminister Lea Wermelin og biologen Morten DD Hansen.

Vinderen vil modtage en præmie til en værdi af 1. mio. kr. til at gennemføre et naturprojekt i kommunen. Beløbet stilles til rådighed af Den Danske Naturfond, som i samarbejde med den vindende kommune kvalificerer brugen af midlerne til et naturprojekt. Det kan være,

 • en blomsterrig eng
 • en mark, der skal blive natur
 • at genslynge det lokale vandløb
 • at skabe nye levesteder til sommerfugle og vilde planter

….. eller det kan være noget helt tredje.

 

Vurderingen

Dommerpanelet ved miljøministeren og Morten DD Hansen vurderer ikke de deltagende kommuner ud fra, om de har et projekt, der lever op til Den Danske Naturfonds kriterier.

Kommunerne vurderes ud fra kommunedystens retningslinjer alene, og herudfra udpeger dommerpanelet en vinder.

Dommerpanelet har efter udnævnelse af vinderkommunen ingen indflydelse på naturprojektet i kommunen.

Når Danmarks VILDESTE kommune er udpeget, finder vinderkommunen i samarbejde med Den Danske Naturfond ud af, hvad de kan få støtte til.

 

Kriterier og forudsætninger for anvendelse af Naturfondens præmie til et naturprojektet

Der skal være tale om et lokalt forankret projekt i kommunen, som kan gavne natur og biodiversitet. Projektet kan sikre den eksisterende natur eller skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Projekterne kan være rettet mod særlige og sjældne plante- og dyrearter men også mod mere almindelig natur.

Der skal være tale om en indsats på konkrete arealer, og som vil have en både målbar og så vidt mulig varig effekt på natur og biodiversitet.

Projektet må gerne løbe over flere år.

Størstedelen af udgifterne til projektet skal anvendes til naturgenopretning eller naturpleje, I projekterne kan der dog også indgå udgifter til projektudvikling, forbedring af adgangsforhold, formidling og monitering. Udgifter til eksterne konsulenter kan maksimalt udgøre 15% af beløbet.

Kommunen må meget gerne medvirke i projektet, men kan ikke få udbetalt støttemidler. De 1 mio. kr. kan derfor heller ikke anvendes til at dække løn til kommunens ansatte eller kompensere for øvrige kommunale udgifter. Det forudsættes i øvrigt, at kommunen forpligter sig til at følge og kontrollere, at projektet gennemføres som forudsat.

Projektet skal overholde EU statsstøtteregler.

 

Der vil ikke blive givet støtte til:

 • etablering af læhegn, vildtremiser og lign.
 • drift af igangværende projekter
 • undervisning, konferencer, workshops o. lign.
 • generelt formidlings- og informationsarbejde
 • forskningsprojekter
 • forundersøgelser uden projektimplementering
 • projekter der vedrører offentligt ejede arealer